1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.winyl-books.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Winyl-Books – Bogdan Szarek, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Kosynierów 20/13, 35-202 Rzeszów , posiadająca numery identyfikacyjne Nip: 686-126-04-09, Regon: ….. (zwany dalej: „Administratorem”)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. Sposoby zbierania danych

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Kupujący.
 2. Dane osobowe Kupujących są zbierane w przypadku rejestracji Kupujących w Sklepie poprzez założenie konta oraz w przypadku, gdy Kupujący dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania konta w Sklepie.
 3. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail;

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

 • numer telefonu;

 • w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Kupującego po zalogowaniu się do konta Kupującego.
 2. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie, zakres danych koniecznych do wskazania przez Kupujących jest tożsamy. Kupujący podają następujące dane:
 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko;

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

 • numer telefonu;

 • w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. W przypadku osobistego kontaktu Kupującego ze Sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon itp.) przekazywane są następujące informacje:

 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko;

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

 • numer telefonu.

 • w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera kupującego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 2. Od Kupujących mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Sposoby wykorzystywania zebranych danych?

 1. W przypadku dokonania rejestracji w Sklepie dane Kupujących wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Kupującego i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie dostawcy, z którym współpracuje Administrator.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność za zamówiony towar poprzez serwis elektronicznej płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży właścicielowi serwisu.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Kupującym lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Kupujących, a także administrowania Sklepem.

3. Pliki Cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep towary do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies wewnętrzne w celu:
 • uwierzytelniania Kupującego w Sklepie i zapewnienia sesji Kupującego w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com, yt, pinterest, twitter, instagram oraz google.
 • Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Kupujący mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Administrator może gromadzić adresy IP Kupujących. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

4. Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.
 2. Dane Kupujących mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator zapewnia Kupującym, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do konta w Sklepie. Kupujący ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator może odmówić usunięcia danych Kupującego, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Kupującego.
 4. W przypadku subskrypcji newslettera Kupujący mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do konta w Sklepie.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Kupujący ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych, które go dotyczą, ponadto Kupujący ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

6. Zabezpieczenia

 1. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane kupujących zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. W przypadku, gdy Kupujący posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Kupującego. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

7. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: majka4-1973@o2.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2023 r.